Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Pomimo iż, firma ZND zadbała o rzetelność tej witryny oraz jej zawartości, firma ZND nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, koszty, lub straty finansowe poniesione wskutek polegania na informacjach lub opiniach zawartych na tej witrynie.

Firma ZND nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, koszty, szkody lub straty finansowe spowodowane przez zawartość występujących na stronie hiperłączy, prowadzących  do innych stron internetowych, które są poza kontrolą ZND i nie są objęte gwarancją dostarczanych informacji.

Prawa autorskie

Niniejsza strona internetowa podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory dotyczące Strony rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby firmy ZNDCE Sp. z o.o.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Copyright: © ZND 2017

Prawa autorskie do tej witryny są własnością ZND. O ile nie zaznaczono inaczej, materiały zawarte w tej witrynie są chronione prawami autorskimi wobec ZND. Pobieranie, kopiowanie i drukowanie jakichkolwiek informacji znajdujących się na Stronie jest dopuszczalne jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie do użytku prywatnego.  Reprodukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie, w tym do celów komercyjnych, całości lub jakiejkolwiek części niniejszej Strony jest zabronione bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody ZND. Witryna jest chroniona prawami autorskimi, wzorami i patentami.

Ochrona danych i polityka prywatności
O ile nie podano inaczej, informacje przekazane ZND przez niniejszą witrynę nie są szyfrowane i mogą być przechwycone przez osoby trzecie lub dostarczane elektronicznie stronom innym niż adresat. Każda taka informacja jest wysyłana na własne ryzyko, dlatego należy ją rozważyć przed jej przesłaniem.

ZND spełnia wymogi ustawy o ochronie danych. Wszelkie dane osobowe udostępniane przez użytkowników tej witryny nie zostaną ujawnione przez ZND osobom trzecim bez zgody indywidualnego użytkownika. ZND może przekazywać zaufanym stronom trzecim statystyki zbiorcze, które nie są danymi umożliwiającymi identyfikację użytkowników.

Niniejsza polityka obejmuje wykorzystywanie informacji osobistych przez ZND Polska, gromadzone podczas korzystania z witryny www.znd.com

Od czasu do czasu użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji osobistych o sobie (np. Nazwisko i adres e-mail) w celu otrzymywania lub korzystania z usług ze strony ZND.

Dzięki wprowadzeniu przez użytkownika danych w formularzach, zarówno ZND jak i jego usługodawcy mogą świadczyć usługi wybrane przez użytkownika. Za każdym razem, podane przez użytkowania informacje osobiste, zostaną potraktowane zgodnie z niniejszą polityką. Korzystając z danych osobowych, ZND będzie działał zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

ZND CE
ul. Głogowska 35
45-315 Opole

Telefon +48 77 401 90 18
Fax +48 77 457 77 05